Hortus conclusus

a Cividât

A S. Zorz, un borc di Cividât bande Firman, al è un puest indulà si pues stâ in pâs intal mieç de nature. Culì al è cui che al à fat di mancul di tirâ su viletis par mantignî l’ort, i çamps, il bosc, dongje dal Nadison, e une biele glesiute de ete medievâl. Insome un biel puest indulà passâ une zornade in compagnie di int che si dedee ae cognossince de part plui nascuindude dai umign.
A jerin i workshop di Chi Gong, di Danze dal Vintri, di Self Reberthing e l’esperience cun i sunôrs des Cjampanis Tibetanis e sot dai arbui, intai gazebo, si podeve incuintrâ e fevelâ cun i operadôrs. Par di plui Lorenzo, dilunc la zornade, al à inmaneât des visitîs ae glesiute spiegant la sô storie e l’impuartance dai lavôrs che a stan fasint par tignîle di cont.
O ai di saludâ e ringracjâ, in particolâr, chei dal Yoga des Ridadis vint sunât intune.
Mandi a ducj !

Look at… the photos: Il Giardino del Chiostro

😎