Passion di Crist

. . . daûr Mateu . . .

45 Di misdì fin trê al deventà scûr sun
dute la tiere. 46 Viers lis trê Gjesù al berlà a grande vôs : “Elì, Elì, lemà sabactanì? ”, ch’al vûl dî: “ Diu gno, Diu gno, parcè mo mi âstu bandonât? ”. 47 Sintintlu, un pôcs di chei che a jerin li a disevin: “Al sta clamant Elie”. 48 E un di lôr al corè svelt a cjoli une spugne, le imbombà di asêt , le invuluçà ator di une cjane par dâi di bevi . 49 Ma chei altris a disevin: “Spiete. Viodìn s’al ven Elie a salvâlu”. 50 Ma Gjesù, dant di gnûf un grant berli, al rindè il spirt.

Bon Vinars di Pasche a ducj !!! 🙏

. . . Cjale il filmut 🎥 . . .

Castelmonte: la Croce
Madone di Mont la Crôs

#peaceandlove 💙

☮ − ☯ − ☵ − ☸ − 🌍