VOLÊSO

BEN A LA VUESTRE LENGHE ?

volêso imparà a scrivile…a leile…volêso savè cemût si dîs par furlan…vêso bisugne di un imprest par insegnâle ai fruts
alore vê ca ce che fâ par vô altris
il GRANT DIZIONARI BILENGÂL TALIAN-FURLAN
Provâis e viodarês.
Al è un imprest ca si cjate dome in ret, par chest al è inzornât a man a man ca saltin fur gnovis informazions e cognossincis.
L’imprest al è stât inmaneât da ce tant studiôs e al è preseât ancje in tal forest.
Non par nuie da Stocolme a son vignûts fin tramai culì par capì cemût cal è stât fat.
Al è ancje ce tant doprât in te scuelis primarie parcè che i fruts a imparin la lenghe e ancje cemût si fas a imparâle.
E son volûts dîs agns par burîlu fûr, cumò o podès gjoldilu !

Mandi !
😎