Passion di Crist

7 Apr , 2023 - Hiking,News,Poesia

Passion di Crist

daûr Mateu . . .

27, 45 – Di misdì fin trê al deventà scûr sun dute la tiere. 46 Viers lis trê Gjesù al berlà a grande vôs : “Elì, Elì, lemà sabactanì? ”, ch’al vûl dî: “ Diu gno, Diu gno, parcè mo mi âstu bandonât? ”. 47 Sintintlu, un pôcs di chei che a jerin li a disevin: “Al sta clamant Elie”. 48 E un di lôr al corè svelt a cjoli une spugne, le imbombà di asêt , le invuluçà ator di une cjane par dâi di bevi . 49 Ma chei altris a disevin: “Spiete. Viodìn s’al ven Elie a salvâlu”. 50 Ma Gjesù, dant di gnûf un grant berli, al rindè il spirt.

Bon Vinars di Pasche a ducj !!! 

Cjale il filmut . . .

Castelmonte: la Croce
Madone di Mont la Crôs

#peaceandlove


☮ − ☯ − ☵ − ☸ − 🌍
, , , , , , , , , , , , , ,

Comments are closed.